Ostala dokumentacija

3D vizualizacije

Študije, strokovne podlage

Presoje vplivov na okolje

Investicijska dokumentacija

 • IDZ in DIIP premostitve lokalne ceste in železniške proge v Velikem Gabru, naročnik Občina Trebnje
 • Grafični izris za program opremljanja zemljišč v Občini Mirna Peč, naročnik EPLAN d.o.o.
 • IDZ v več variantah s primerjavo investicij za kanalizacijski sistem naselij Loka in Račica, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
 • IDZ v več variantah s primerjavo investicij za kanalizacijski sistem Blanca, naročnik Komunala d.o.o. Sevnica
 • 3D vizualizacija za rekonstrukcijo in prestavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu od km 21.620 do navezave na državni prostorski načrt 3. razvojne osi, naročnik Mestna občina Novo mesto
 • 3D vizualizacija za parkirno hišo NEK, naročnik NEK d.o.o.
 • Presoja vplivov na okolje za izgradnjo gospodarske infrastrukture na območju OPPN Poslovna cona Prelesje, naročnik Občina Šentrupert
 • Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje občine Dolenjske Toplice
 • DIIP, IP - oprema za Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice
 • Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (ŠOEK) – vrednotenje
 • IDZ in primerjalne analize investicijskih naložb za navezavo na kanalizacijski sistem Birčna vas in Stranska vas ali variantno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z lokalnimi čistilnimi napravam za posamezna naselja