Kadrovska struktura

Število redno zaposlenih: 13

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
Ksenija Avsec, univ.dipl.inž.arh.
Jasna Šušnjara
Renata Medle, dipl.oec., grad.teh.
Ana Klobučar, kom.inž.
Simon Orač, grad.teh.
Janez Kos, dipl.inž.grad.
Marjan Klobučar, grad.inž.
Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.
Jernej Radakovič, mag.inž.grad.
Maja Jordan, mag.prost.načrt.
Nika Miletić, mag.inž.kraj.arh.

Kadrovska struktura ustreza sedanji dejavnosti družbe. Ključni kader za opravljanje dejavnosti podjetja na področju načrtovanja, inženiringa in nadzora na področju gradbenih inženirskih storitev predstavljata lastnika in vodilna delavca podjetja, mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. in Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad., ki imata vsa zakonsko potrebna strokovna pooblastila za izvajanje osnovne dejavnosti podjetja – strokovni izpit iz področja gradbene stroke iz področja projektiranja, vodenja gradbenih del in nadzora za vse vrste objektov.

Za delovanje podjetja na področju prostorskih aktov in arhitekturnih projektov ima Ksenija Avsec, univ.dipl.inž.arh. vsa zakonsko potrebna strokovna pooblastila za izvajanje dejavnosti podjetja na tem področju.

Tudi ostali zaposleni imajo vsa potrebna znanja in pooblastila za opravljanje projektantskih in ostalih storitev v okvirju delovanja podjetja. S stalnim izobraževanjem zagotavljamo osebnostno in strokovno rast zaposlenih in dvigovanje kvalitete naših storitev.

Za dela na področju geodezije in za ostale storitve, za katere sami nismo usposobljeni (npr. elektro in strojne instalaciji) vključujemo pretežno stalne zunanje sodelavce, s katerimi imamo vzpostavljen stalen partnerski odnos. Za dela predvsem na področju grafične CAD obdelave za povečanje kapacitet v 'konicah' angažiramo zunanje sodelavce in študente.